Accessibility Tool

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa (877) 348-3937 (TTY: 711).

Sumusunod ang Retina Institute of Virginia sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang [Retina Institute of Virginia] ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

            Ang Retina Institute of Virginia ay:
            • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
                        ○ Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
          ○ Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba    pang mga format)
            • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
                        ○ Mga kwalipikadong interpreter
                        ○ Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika
            Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Chanthang Oliver.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Retina Institute of Virginia ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa:

 

8700 Stony Point Parkway, Suite 150, Richmond, VA 23235
Phone: (804) 644-7478, TTY: (711)
Fax: (804) 644-8224, email: [email protected]
Virginia Department for the Deaf and Hard of Hearing (804) 237-0843. 

 

Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si Chanthang Oliver, Civil Rights Coordinator, upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.