Accessibility Tool

Retina Institute of Virginia iruwe isi na odabara goomentii etiti ruuru iwu nke na -adighikwa akpa oke na ndabere nke agburu, agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmekoahu. Retina Institute of Virginia adighi ewpu mmadu ma o bu na -emeso ha di iche iche nihi agburu, na agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmkoahu.

Retina Institute of Virginia:

Enyekwara ndi nwere si ekwaru si ekwu okwu na anyi, di ka: 
o Ruru eru asusu ndi ogbi
o Dere omuma ndi ozo (nnukwu ebiputa, odiyo ndeko, inweta electronik, ozo formats)
Enyekwara asusu ozo na abughi English aka, di ka:
o Ruru eru ntughari okwu
o Ozi e dere na a susu ozo

O burukwa na I chere na Chanthang Oliver a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i chere na Chanthang Oliver.

O burukwa na I chere na Retina Institute of Virginia a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i nyere ndi n’o na mkpa aka, n’ihi ebe ha si, afo ole ha di, a gburu ha, colo aru ha, biko degara leta nye Chanthang Oliver, Civil Right Coordinator.

8700 Stony Point Parkway, Suite 150, Richmond, VA 23235
Phone: (804) 644-7478, TTY: (711) 
Fax: (804) 644-8224, email: [email protected] 
Virginia Department for the Deaf and Hard of Hearing (804) 237-0843. 

I nwekwara I ji aka gi degara ndi na achikota o gbako a ahwukwo na aka gi site na mailu, fax ma o bu Email. Chanthang Oliver, Civil Rights Coordinator nokwa mgbe o bula, nyere gi aka.

I nwekwa ike I degara akwuko uye ulo oru ndi U.S Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically site na office for Civil Right. Kwa ha mkpa gi site na https;//ocroportal.hhs,gov/ocr/portal/lobby.jsf, ma o bu site na 

US Department of Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington D.C 20201,
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Mkpesa iche di na http://www.hhs.gov./ocr/office/file/index.html.